Nowości Promocje Aktualności Wyprzedaż Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. WSTĘP

Sklep internetowy media-max.pl prowadzony jest przez:
Largo Przemysław Leszczyński z siedzibą we Wrocławiu (53-405) przy ulicy Kruczej 79, tel. 71 338-17-61, NIP: 894-200-01-16, REGON: 932019736

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego media-max.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.media-max.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy media-max.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.media-max.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Sklep internetowy media-max.pl, działający pod adresem https://www.media-max.pl, prowadzony jest przez Largo Przemysław Leszczyński, ul. Krucza 79, 53-405 Wrocław, NIP: 894-200-01-16, REGON: 932019736, tel. 71 338-17-61, e-mail: sklep@media-max.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, poniżej wymienionych, minimalnych wymagań technicznych.

Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową, która spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Safari w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

f) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

g) w przypadku pobierania dokumentów, do ich otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Reader.

lub urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z dostępem do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) z systemem Android w wersji 2.3 lub nowszej lub

b) z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej lub

c) z systemem Windows Phone w wersji 7.0 lub nowszej,

oraz aktywne konto poczty e-mail

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.media-max.pl

 

IV. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

 

V. INFORMACJE PRODUKTOWE

1. Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego media-max.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego

2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta oraz wartości zamówienia

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej

5. Promocje w Sklepie internetowym media-max.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej

 

VI. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.media-max.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.media-max.pl oraz sporządzić jego wydruk

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet

 

VII. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej lub transportu własnego

Koszt transportu wynosi: wysyłka kurierem DPD GRATIS. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

3. Termin realizacji dostawy wynosi zwykle około 2-3 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. 9 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem,

- za pobraniem (płatność gotówką u Kuriera), maksymalna kwota pobrania wynosi 10000 PLN brutto,

- gotówką przy odbiorze osobistym,

- płatnością ratalną Santander

 

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle około 1-3 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Treść wiadomości email stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia

2. Termin dostawy może również zostać ustalony podczas kontaktu telefonicznego pracownika Sklepu z Klientem

3. Sklep dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków, o ile nie ustalono inaczej z Klientem, Zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia Zamówienia, co jest uzależnione od dostępności produktu

4. Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski przesyłką kurierską, transportem własnym Sklepu lub odebrany osobiście w siedzibie Sklepu

5. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:

a) odbiór własny przez Klienta – nieodpłatnie, niezależnie od wartości zamówienia,

b) przesyłka kurierska (DPD) – nieodpłatnie, niezależnie od wartości zamówienia,

c) przesyłka kurierska za pobraniem (DPD) – nieodpłatnie, niezależnie od wartości zamówienia,

Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w szczególności podania przez Klienta błędnego adresu dostawy

 

X. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sklep Internetowy media-max.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu

2. Oferowane przez Sklep produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym media-max.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Niezależnie od rękojmi sprzedawcy niektóre produkty mogą być objęte dodatkowo gwarancją producenta, której szczegółowe warunki określa dokument gwarancji dołączony do danego produktu. Skorzystanie z praw wynikających z gwarancji producenta nie ogranicza możliwości korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi

3. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów podpunktu XII regulaminu

 

XI. PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI

Dla części oferowanych produktów Klient ma możliwość nieodpłatnego przedłużenia okresu gwarancji do 3 (trzech) lat bądź 5 (pięciu) lat w zależności od marki, linii asortymentowej bądź konkretnego produktu. Informacje o możliwości i warunkach przedłużenia ochrony podawane są w załączonej karcie gwarancyjnej

 

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Obsługa Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@media-max.pl

3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia

 

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.)

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.)

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Largo Przemysław Leszczyński a Konsumentem jest: Unijna platforma internetowa ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

XIV. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Largo Przemysław Leszczyński, ul. Krucza 79, 53-405 Wrocław, sklep@media-max.pl, tel. 71 338-17-61) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez Sklep, standardowy sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem bankowym; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

2. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zwrot towaru z wypełnionym formularzem, proszę przekazać pod adres: Largo Przemysław Leszczyński, ul. Krucza 79, 53-405 Wrocław, sklep@media-max.pl, tel. 71 338-17-61

 

XV. ZWROT NALEŻNOŚCI

1. Zwrot należności zapłaconej przez Klienta będzie dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

a) Anulowania zamówienia;
b) Zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy;
c) Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu

2. Sklep dokona zwrotu zapłaconej należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

 

XVI. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

1. Na stronach Sklepu internetowego media-max.pl mogą zostać podane informacje o promocjach obniżających cenę Produktu określoną każdorazowo na stronie właściwego towaru

2. Produkty oferowane w zakładce Wyprzedaże są produktami, których obniżona cena specjalna może wynikać z faktu, iż:

a) Produkt może pochodzić ze starszej serii;
b) Sklep lub Dystrybutor kończy sprzedaż tego produktu;
c) Produkt pochodzi z ekspozycji

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w Sklepie Internetowym media-max.pl z wyłączeniem sytuacji kiedy jest to wyraźnie dozwolone

4. W przypadku, gdy Klient zamówił zestaw promocyjny, rezygnacja z jego zamówienia, o której mowa podpunkcie XIV może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego

 

XVII. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY

1. Sklep informuje, ze zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt tego typu. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

2. Stosownie do powyższych uregulowań prawnych przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie internetowym media-max.pl:

- Klient ma możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Oddanie sprzętu może nastąpić w sklepie stacjonarnym jeśli Klient zdecydował się przy składaniu zamówienia na odbiór w jednym z konkretnych sklepów lub poprzez dostarczenie go na własny koszt

- Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd gminy, na stronach internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w danej gminie sposób

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Largo Przemysław Leszczyński a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

4. Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego media-max.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu oraz funkcjonalności wszystkich produktów. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów pisarskich w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli

6. Wszystkie używane na stronie Sklepu Internetowego media-max.pl nazwy produktów zostały zamieszczone w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa

7. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego media-max.pl mogą się różnić od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym, jednakże Klienta odbierającego w sklepie stacjonarnym produkty zamówione w Sklepie Internetowym media-max.pl obowiązują ceny tego ostatniego

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.